Diksha

Diksha

Apsara Sadhna Diksha

Shakti paath-Online

Dakshina Fee- 2100

Apsara Sadhna Kit- 5500

Place-

Baglamukhi Sadhna

Shakti paath-Online

Dakshina Fee- 2100

Bagla Sadhna Kit- 5500

Place-

 

All the Diksha Given By Guru Gaurav Arya