Sri Damodarashtakam- Traditional ISKCON song for Lord Damodara

Sri Damodarashtakam- Traditional ISKCON song for Lord Damodara

Traditional ISKCON song for Lord Damodara or Sri Damodarashtakam श्री श्री दामोदराष्टकं नमामीश्वरं सच्-चिद्-आनन्द-रूपं लसत्-कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम् यशोदा-भियोलूखलाद् धावमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १॥ रुदन्तं मुहुर् नेत्र-युग्मं मृजन्तम्...