Sheetla Mata mantra for chicken pox

Chant This Mantra During the smoke of Neem Tree and Chant this Yantra.

Om shrim shrim shrum shram shroum shrahom kharastha digambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye