महाविद्या शाबर मन्त्र

महाविद्या शाबर मन्त्र

महाविद्या शाबर मन्त्र प्रथम ज्योति महाकाली प्रगटली । ॥ महाकाली ॥ ॐ निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत सार, तत सार […]