Shri Garuda Kavacham in Sanskrit

Shri Garuda Kavacham in Sanskrit

Shri Garuda Kavacham in Sanskrit अथ गरुडकवचम् । हरिः ॐ । अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे […]