Sarva Badha Nivaran Stotra of Bhairava

मंत्र – द्वादश नाम
काल – भैरो
बटुक – भैरो
ब्रह्म – भैरो प्रगामिनी
नृसिंह – भैरो महा-प्रेतः
दूध – भैरो प्रजन्तातः
भूत भैरो – भद्र चंच
कोट – भैरो महा धनम्र
रुद्र – भैरो महा-प्रेतः
त्रिनेत्रे च जटा-धरम्
वैताल – भैरो महा-प्रेतः
रक्त-बीजम् महेश्वरः
सम्बोध-भैरो महाऽऽकारम् |
त्रिशूल रण धारणम् |
भूत-प्रेत-पिशाचादि-
सर्व-शंका-निवारणम् |
 Ashta Bhairava Names