कूष्माण्डा पूजन Kushmanda Pujan

कूष्माण्डा पूजन  -लाल फूल Mantra – ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥ Prarthana – सुरासम्पूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु […]