Sri Sainatha Mahima Stotram

Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham. Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham. Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama. Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda. Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah. Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.

Sai Baba Temple is Present in Shirdhi Which is placed in Mahrarastha and shirdi is village of Ahamdnagar, Direct flight and train buses are available to go there.
Shirdi Sai Baba is Very Big trust in india there are many bhakt giving services.